Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne- stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

8:00 - 8:30

Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne lub zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

8:30 - 9:00 Śniadanie

Doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

9:00 - 10:30

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji w różnych formach aktywności (poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa).Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:30 - 12:00

Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zabawy sportowe w sali, czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Przygotowanie do obiadu. Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych.

12:00 - 12:40 Obiad

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków

12:40 - 14:15

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu. Czas relaksu- grupy najmłodsze leżakowanie, pozostałe grupy słuchanie bajek, muzyki, zabawy relaksacyjne, wyciszenie. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry w małych zespołach podejmowane spontanicznie przez dzieci. Działalność indywidualna wspierająca rozwój dziecka zajęcia stymulujące i wyrównawcze pod kierunkiem nauczyciela, logopedy, pedagoga, gimnastyka korekcyjna, język obcy nowożytny, ćwiczenia utrwalające wiadomości z programowych zajęć edukacyjnych. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.

14:15- 14:30 Podwieczorek

Kultura spożywania posiłków .

14.30 - 17:00

Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy; praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia. Zajęcia dodatkowe według programów własnych dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, czytanie bajek, zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci do domu.